Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/profkur/domains/chinabod.uz/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/profkur/domains/chinabod.uz/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Устав общества, включая изменения и дополнения к нему | Чинобод санаторий
Санаторий Чинабад
Версия для слабовидящих
Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

“Тасдиќланган” “CHINOBODSANATORIYASI” ОАЖ     акциядорларининг навбатдан         ташкари умумий йи\илишида                                                20.08.2014 йил, баённома № 2.

 

 

 

CHINOBOD SANATORIYASI

акциядорлик Жамиятининг

УСТАВИ

(янги  тащрир)

 

Тошкент шахри – 2014 йил

 

I. УМУМИЙ +ОИДАЛАР

1.1. »CHINOBOD SANATORIYASI» акциядорлик жамияти (матн давомида Жамият деб юритилади), Узбекистон Республикаси Касаба Уюшмалари Федерацияси Кенгаши Раёсатининг 2000 йил 20 – октябрдаги 3–8 сон, 2001 йил 25 – октябрдаги 6–19о сон ќарорлари ва мещнат жамоасининг 2001 йил 17 июлдаги умумий йи\илиши ќарорига асосан “Чинобод” санаториясининг  хужалик юритиш шаклини ўзгартириш натижасида ташкил этилган бўлиб, унинг щуќуќ ва мажбуриятларини ўз зиммасига олган щолда тўла равишдаги иш юритувчи щисобланади.

Жамият «CHINOBOD SANATORIYASI» очик акциядорлик жамиятининг барча молиявий щу=у= ва мажбуриятлари буйича щу=у=ий вориси щисобланади.

1.2. Жамият ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Фу=аролик Кодекси, «Акциядорлик Жамиятлари ва акциядорларнинг =у=у=ларини щимоя =илиш тў\рисида»ги +онуни (06.05.2014 й. ЎР+-370-сон) ва бош=а меъёрий-щу=у=ий щужжатларга мувофик олиб боради.

1.3.  Жамиятнинг тўли фирма номи:

Ўзбек тилида:

— кирилл алифбосида – »CHINOBOD SANATORIYASI» акциядорлик жамияти;

— лотин алифбосида – »CHINOBOD SANATORIYASI» aksiyadorlik jamiyati.

Рус тилида:

— акционерное общество »CHINOBOD SANATORIYASI».

Жамиятнинг =ис=артирилган фирма номи:

Ўзбек тилида:

— кирилл алифбосида – »CHINOBOD SANATORIYASI» АЖ

— лотин алифбосида – »CHINOBOD SANATORIYASI» AJ

Рус тилида:

— АО »CHINOBOD SANATORIYASI».

1.4. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили): Ўзбекистон Республикаси, 100039,Тошкент шащри, Юнусобод тумани, Чинобод  кычаси, 88.

1.5. Жамиятнинг электрон почта манзили: sihatgoh_chinabod@mail.ru

1.6. Жамиятнинг расмий веб-сайти: www.chinabad.uz.

1.7 Жамият юридик шахс щисобланади ва ўзининг муста=ил балансида щисобга олинадиган алощида мол-мулкига эга бўлади, ўз номидан мулкий ва шахсий номулкий щу=у=ларни олиши щамда амалга ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

1.8. Жамият давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб юридик шахс щу=у=ларини =ўлга киритади. Жамият чекланмаган муддатга тузилади.

1.9. Жамият белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси щудуди ва ундан таш=арида банкда щисоб вара=лар очишга ща=лидир.

1.10. Жамият ўзининг фирма номи давлат тилида тўли= ёзилган щамда жойлашган манзили кўрсатилган юмало= мущрига эга бўлади.

1.11. Жамият ўз номи ёзилган штампи ва бланкаларига, ўз тимсолига, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган товар нишонига щамда бош=а ўз белги-аломатларига эга бўлишга ща=лидир.

1.12. Жамиятнинг таъсисчиси Ўзбекистон Республикаси  касаба уюшмалари Федерацияси Кенгаши щисобланади.

1.13. Жамият  молия-хўжалик фаолиятини олиб боришда  амалдаги =онунчиликка амал =илган холда, хамма турдаги шартномалар тузиши мумкин.

1.14. Жамият ўз мажбуриятлари юзасидан ўзига тегишли барча мол-мулки билан жавобгар бўлади. Акциядорлар жамиятнинг мажбуриятлари юзасидан жавобгар бўлмайдилар ва унинг фаолияти билан бо\ли= зиёнларни ўзларига тегишли акциялар =иймати доирасида тўлайдилар.

Акциялар ща=ининг щаммасини тўламаган акциядорлар жамият мажбуриятлари юзасидан ўзларига тегишли акциялар =ийматининг тўланмаган =исми доирасида солидар жавобгар бўладилар.

1.15. Жамият =онун щужжатларида та=и=ланмаган фаолиятнинг щар =андай турларини амалга ошириш чо\ида щу=у=ларга эга бўлади ва мажбуриятларни ўз зиммасига олади, бош=а юридик шахслар устав фондлари (капиталлари) таъсисчилари бўлиш ёки бош=а турда иштирок этиш, филиаллар ташкил этиши щамда ваколатхоналар очиши, бирлашма ва уюшмаларга кириши мумкин.

 

II. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОХАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ)

ВА МА+САДИ

 

2.1. Жамият фаолиятининг  асосий маќсади: Уставда кўрсатилган фаолиятидан фойда олиш ва ахолига даволаш-профилактика хизматини кўрсатиш.                                                            

Жамият  фаолиятининг асосий йўналишлари=уйидагилардан иборат:

<![if !supportLists]>·      <![endif]>санаторийда неврология, гинекология, терапия, кардиология, психотерапия, эндокринология, гастроэнтерология, диетология, курортология, урология, физиотерапия, эндоскопия (ЭФГДС), терапевтик стоматология, ультратовуш диагностикаси хамда клиник лаборатория диагностикаси ихтисосликлари буйича тиббий хизмат =урсатиш;

<![if !supportLists]>·      <![endif]>санаторийда дам олувчиларга  замонавий талаб даражасида  ва тиббиёт фанлари ютуќлари доирасида, тасдиќдан ўтган ташхис ќўйиш ва даволаш терапия мажмуи талаблари асосида даволаш ишларини ташкил этиш;

<![if !supportLists]>·      <![endif]>курорт вараќасига эга бўлмаган дам олувчиларни врач кўригидан ва лаборатория текширишларидан ўтказиш;

<![if !supportLists]>·      <![endif]>касаллик турини хисобга олган щолда беморлар ва дам олувчиларга тўйимли ва парщез таомларни тайёрланишини ташкил этиш;

<![if !supportLists]>·      <![endif]>ахолига йўлланма нархига кирмаган ќўшимча пуллик тиббий ва маиший хизматларини кўрсатиш;

<![if !supportLists]>·      <![endif]>савдо ва савдо-воситачилик фаолиятини амалга ошириш;

<![if !supportLists]>·      <![endif]>илмий текшириш институтлари ходимларини жалб ќилиб, санаторийда дам олувчиларга маслащат ёрдами  бериш бўйича иш олиб бориш;

<![if !supportLists]>·      <![endif]>Ўзбекистон Республикаси ќонунчилигига мувофиќ ташќи иќтисодий алоќаларни амалга ошириш;

2.2. Лицензиялашни  лозим  бўлган  фаолият  билан  шу\уланиш, лицензия  олганидан  сўнг  амалга оширилади. Жамият маќсадларига мос келувчи Ўзбекистон Республикаси амалдаги ќонунчилик хужжатларида  таќиќламанган барча турдаги хўжалик  фаолиятларини,  амалга оширади.

2.3. Жамиятнинг махсус рухсат  (лицензия) талаб этадиган  фаолияти ќонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади.

III. ЖАМИЯТ УСТАВ КАПИТАЛИНИНГ МИ+ДОРИ

 

3.1. Жамиятнинг устав капитали акциядорлар олган Жамият акцияларининг номинал =ийматидан ташкил топади.

3.2. Жамиятнинг устав капитали 1 134 000 000 (бир миллирд бир юз уттиз турт миллион)сўмни ташкил =илади. У щар бирининг номинал =иймати 1 000 сўм бўлиб  1 134 000 (бир миллион бир юз уттиз турт минг) дона эгасининг номи ёзилган оддий акцияларга бўлинади.

Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш

 

3.3. Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг номинал =ийматини ошириш ёки =ўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.

3.4. +ўшимча акциялар Жамият томонидан ушбу уставда белгиланган ёки эълон =илинган акциялар сони доирасидагина жойлаштирилади.

3.5. +ўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тў\рисидаги =арорда жойлаштириладиган =ўшимча акцияларнинг умумий =иймати, сони, тури, номинал =иймати, жойлаштириш тартиби, усули, муддати, жойлаштириш (акцияларнинг биржа ва уюшган биржадан таш=ари бозорига чи=ариш) нархи, акциялар учун тўлов тартиби, амалга ошмаган деб топиш улуши ва амалга ошмаган деб топилган та=дирда акциялар учун =абул =илинган тўлов воситаларини =айтариш тартиби белгиланади.

3.6. +ўшимча чи=арилаётган акциялар очи= обуна усули билан белгиланган тартибда фу=аролик-щу=у=ий битимлар тузиш йўли билан биржа ёки биржадан таш=ари уюшган бозорда жойлаштирилади.

3.7. +ўшимча чи=арилган акциялар бозор =ийматида, лекин номинал =ийматидан кам бўлмаган =ийматда жойлаштирилади.

3.8. Жамиятнинг акцияларига ща= тўлаш =онун щужжатларида белгиланган тартибда пул воситасида амалга оширилади.

 

Жамиятнинг устав капиталини камайтириш

 

3.9. Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг номинал =ийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини =ис=артириш йўли билан камайтирилиши мумкин.

3.10. Агар устав капиталини камайтириш натижасида унинг ми=дори =онун щужжатларида белгиланган энг кам ми=доридан камайиб кетса, Жамият устав капиталини камайтиришга ща=ли эмас.

3.11. Устав капиталини камайтириш тў\рисида =арор =абул =илган ва=тда акциядорларнинг умумий йи\илиши устав капитални камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

 

IV. ЖАМИЯТ АКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАР БЎЙИЧА

ДИВИДЕНДЛАР ТЎЛАШ ТАРТИБИ

4.1. Жамиятнинг акциялари оддий бўлиб, эмиссиявий =имматли =о\озлар щисобланади.

4.2. Дивиденд акциядорларнинг умумий йи\илиши =арорига кўра пул мабла\лари ёки бош=а =онуний тўлов воситалари ёхуд Жамиятнинг =имматли =о\озлари билан тўланиши мумкин.

4.3. Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга тегишли акцияларнинг сони мутаносиб равишда та=симланади.

4.4. Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги, тў==из ойи натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тў\рисида =арор =абул =илишга ща=ли.

Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва тў==из ойи натижаларига кўра дивидендлар тўлаш тў\рисидаги =арори тегишли давр тугагандан кейин уч ой ичида =абул =илиниши мумкин.

4.5. Акцияларнинг бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг ми=дори, уни тўлаш шакли ва тартиби тў\рисидаги =арор Жамият Кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий щисоботнинг ишончлилиги ща=ида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган та=дирда, молиявий щисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йи\илиши томонидан =абул =илинади.Дивидендларнинг ми=дори жамият кузатув кенгаши томонидан тавсия этилган ми=дордан кўп бўлиши мумкин эмас.

4.6. Дивидендлар тўлаш тў\рисидаги =арорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва тугалланадиган саналар кўрсатилган бўлиши лозим.Дивидендларни тўлаш муддати шундай =арор =абул =илинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги лозим.

 

V. ЖАМИЯТНИНГ ЗАХИРА ФОНДИ

 

5.1. Жамият соф фойда щисобидан захира фондини щамда акциядорларнинг умумий йи\илишида ани=ланадиган, Жамият фаолияти учун зарур бўлган бош=а фондларни ташкил этади.

5.2. Жамиятнинг захира фонди, бош=а мабла\лар мавжуд бўлмаган та=дирда, Жамиятнинг зарарлари ўрнини =оплаш, Жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чи=ариш, имтиёзли акциялар бўйича дивидендлар тўлаш ва Жамиятнинг акцияларини =айтариб сотиб олиш учун мўлжалланади. Захира фондидан бош=а ма=садларда фойдаланиш мумкин эмас.

5.3. Жамият устав капиталининг 15 фоиздан ми=дорда Жамият захира фонди тузилади.

5.4. Жамият захира фондига ушбу уставнинг 5.3-бандида белгиланган ми=дорга етгунига =адар щар йили соф фойдадан 5 фоиз ми=дорида ажратмалар ўтказади.

5.5. Захира фонди тўлалигича ёки =исман сарфланиб бўлган щолларида, мажбурий ажратмалардан тикланади.

 

VI. ЖАМИЯТ БОШ+АРУВИНИНГ ТУЗИЛМАСИ

6.1. Жамият бош=арув органлари — Акциядорларнинг умумий йи\илиши, Кузатув кенгаши ва Ижроия органи (Бош=аруви).

 

VII. ЖАМИЯТ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ

 

7.1. Акциядорларнинг умумий йи\илиши Жамиятнинг ю=ори бош=арув органидир.

7.2. Жамият щар йили Акциядорларнинг умумий йи\илишини (акциядорларнинг йиллик умумий йи\илишини) ўтказиши шарт. Акциядорларнинг йиллик умумий йи\илиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йи\илишидан таш=ари ўтказиладиган умумий йи\илишлари навбатдан таш=ари йи\илишлардир.

Акциядорларнинг умумий йи\илишини Кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кўра бўлмаган та=дирда эса, Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.

7.3. Акциядорлар умумий йи\илишининг ваколат доирасига =уйидагилар киради:

• Жамият уставига ўзгартиш ва =ўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги тащрирдаги уставини тасди=лаш;

•  Жамиятни =айта ташкил этиш;

• Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш щамда орали= ва якуний тугатиш балансларини тасди=лаш;

• Жамият Кузатув кенгашининг ва миноритар акциядорлар =ўмитасининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

•эълон =илинган акцияларнинг энг кўп ми=дорини белгилаш;

• Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш;

• Жамиятнинг устав капиталини камайтириш;

• ўз акцияларини олиш;

• Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасди=лаш, ижроия органини тузиш, унинг ращбарини сайлаш (тайинлаш) ва ращбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

• Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини (тафтишчисини) сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси (тафтишчи) тў\рисидаги низомни тасди=лаш;

•аудиторлик текширувини ўтказиш тў\рисида, аудиторлик ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган =а=нинг энг кўп ми=дорини белгилаш ща=ида =арор =абул =илиш;

• Жамиятнинг йиллик щисоботини, йиллик бизнес-режасини тасди=лаш;

•Жамиятнинг фойдаси ва зарарларини та=симлаш;

•Жамият кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан Жамиятни бош=аришга доир =онун щужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Жамият кузатув кенгашининг щисоботларини ва тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) хулосаларини эшитиш;

•Жамият томонидан корпоратив облигациялар чи=ариш тў\рисида =арор =абул =илиш;

•=имматли =о\озларнинг щосилаларини чи=ариш тў\рисида =арор =абул =илиш;

•Жамиятнинг корпоратив облигацияларини =айтариб сотиб олиш тў\рисида =арор =абул =илиш;

• имтиёзли щу=у=ни =ўлламаслик тў\рисида =арорни =абул =илиш;

•акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган =имматли =о\озларни сотиб олишда акциядорнинг имтиёзли щу=у=ини =ўлламаслик тў\рисида =арорни =абул =илиш;

• акцияларни жойлаштириш (=имматли =о\озларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан таш=ари бозорига чи=ариш) нархини белгилаш;

•акциядорлар умумий йи\илишининг регламентини тасди=;

• акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

• Жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ща= ва (ёки) компенсацияларни, шунингдек уларнинг энг ю=ори ми=дорларини белгилаш;

•=онунчиликда белгиланган щолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият аффилланган шахслари билан битимлар тузиш тў\рисида =арор =абул =илиш;

•=онун щужжатларига мувофи= бош=а масалаларни щал этиш.

7.4. Акциядорларнинг умумий йи\илиши томонидан =абул =илинган =арорлар йи\илиш баённомаси имзоланган кундан икки иш кунидан кечиктирмай, шунингдек овоз бериш якунлари ушбу =арорлар =абул =илинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай =онун щужжатларида белгиланган тартибда акциядорлар эътиборига етказилади.

7.5. Жамият Акциядорлар умумий йи\илиши Жамиятнинг «Акциядорлар умумий йи\илиши тў\рисида»ги Низом асосида ча=ирилади ва ўтказилади.

 

VIII. ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ

 

 8.1. Жамият Кузатув кенгаши Жамият фаолиятига умумий ращбарликни амалга оширади, акциядорлар умумий йи\илишининг ваколатига тааллу=ли масалалар бундан мустасно.

8.2. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йи\илиши томонидан бир йиллик муддатга сайланадилар. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг сони      5 кишидан иборат.

8.3. Жамият Кузатув кенгашининг ваколат доирасига =уйидагилар киради:

• Жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;

•акциядорларнинг йиллик ва навбатдан таш=ари умумий йи\илишларини ча=ириш, =онунчиликда назарда тутилган щоллар мустасно;

• акциядорлар умумий йи\илишининг кун тартибини тайёрлаш;

• акциядорларнинг умумий йи\илиши ўтказиладиган сана, ва=т ва жойни белгилаш;

• акциядорларнинг умумий йи\илиши ўтказилиши ща=ида хабар =илиш учун Жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

•Жамият уставига ўзгартиш ва =ўшимчалар киритиш ёки Жамиятнинг янги тащрирдаги уставини тасди=лаш масалаларини акциядорларнинг умумий йи\илиши щал =илиши учун киритиш;

•мол-мулкнинг бозор =ийматини белгилашни ташкил этиш;

• Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини маъ=уллаш. Бунда Жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси Жамият Кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг
1 декабридан кечиктирмай маъ=улланиши лозим;

•ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек щар чоракда унинг щисоботларини эшитиб бориш;

• Жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор щар =андай щужжатлардан эркин фойдаланиш ва Жамият Кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу щужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият Кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган щужжатлардан фа=ат хизмат ма=садларида фойдаланиши мумкин;

• Жамиятнинг тафтиш комиссияси аъзоларига (тафтишчисига) тўланадиган ща= ва компенсацияларнинг ми=дорлари юзасидан тавсиялар бериш;

• дивиденд ми=дори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;

• Жамиятнинг захира фондидан ва бош=а фондларидан фойдаланиш;

• Жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;

• Жамиятнинг шўъба ва тобе хўжалик Жамиятларини ташкил этиш;

•=имматли =о\озлар чи=арилиши тў\рисидаги =арор ва эмиссия рисоласини тасди=лаш;

• аввал рўйхатдан ўтказилган =имматли =о\озлар чи=арилишларига ўзгартириш ва (ёки) =ўшимчалар киритиш;

•=онунчиликда белгиланган щолларда Жамият томонидан йирик битимлар ва Жамият аффилланган шахслари билан битимлар тузиш тў\рисида =арор =абул =илиш;

•Жамият Бош=арув раиснинг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган та=дирда, унинг вазифасини ва=тинча бажарувчини тайинлаш;

• Жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан бо\ли= битимларни =онун щужжатларида белгиланган тартибда тузиш.

8.4. Жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш ор=али амалга оширилади. Кумулятив овоз беришда щар бир акциядорга тегишли овозлар сони Жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тари=а олинган овозларни битта номзодга тўли= беришга ёки уларни икки ва ундан орти= номзодлар ўртасида та=симлашга щамлидир. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар Жамият Кузатув кенгаши таркибига сайланган деб щисобланади.

8.5. Жамият Кузатув кенгашининг раиси Кузатув кенгаш аъзолари томонидан уларнинг ўзлари орасидан Жамият Кузатув кенгаши аъзолари умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан сайланади. Жамият Кузатув кенгаши ўз раисини жами аъзоларининг кўпчилик овози билан =айта сайлашга ща=лидир.

8.6. Жамият Кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, Кузатув кенгаши мажлисларини ча=иради ва уларда раислик =илади, мажлисда баённома юритилишини ташкил этади.

8.7. Жамият Кузатув кенгаши раиси йў= бўлган щолларда унинг вазифасини Кузатув кенгаш аъзоларидан бири амалга оширади.

8.8. Жамият Кузатув кенгаши мажлислари унинг раиси томонидан щар чоракда камида бир марта ча=ирилади. Заруриятга кўра Жамият Кузатув кенгашининг навбатдан таш=ари мажлислари щам ўтказилиши мумкин.

8.9. Жамият Кузатув кенгашининг =арори Кузатув кенгашга сайланган аъзоларнинг камида етмиш беш фоизи иштирок этганида =онуний щисобланади. Жамият Кузатув кенгашининг мажлисида =арорлар, агар =онунчиликда бош=а щоллар кўзда тутилмаган бўлса, мажлисда щозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан =абул =илинади. Жамият Кузатув кенгаши мажлисида масалалар щал этилаётганда Кузатув кенгашнинг щар бир аъзоси битта овозга эга. Жамият Кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини Кузатув кенгашнинг бош=а аъзосига беришига ща=ли эмас.Жамият Кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган щолда, Жамият Кузатув кенгаши Раисининг овози щал этувчи щисобланади.

8.10. Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг «Кузатув кенгаши тў\рисида»ги Низом асосида иш олиб боради.

 

IX. ЖАМИЯТНИНГ ИЖРОИЯ ОРГАНИ

 

9.1. Жамиятнинг кундалик фаолиятига ращбарлик коллегиал ижроия орган (бош=арув) томонидан амалга оширилади.  Жамият Бош=аруви органи 4 кишидан иборат бўлиб, акциядорларнинг умумий йигилиши =арори билан 1 йил муддатга сайланади.

9.2. Бош=арув органининг рахбари раис бўлиб, у  оператив рахбарликни амалга ошириб, акциядорларнинг йиллик умумий йи\илишида Жамият фаолияти хисоботини та=дим  этади.

9.3. Бош=арув органининг ваколатларига жамиятнинг кундалик фаолиятига ращбарлик =илишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йи\илишининг мутла= ваколатларига ёки Кузатув кенгашининг ваколатларига киритилган масалалар бундан мустасно. Бош=арув органи акциядорлар умумий йи\илиши ва Кузатув кенгашининг =арорлари бажарилишини ташкил этади.

9.4. Бош=арув раиси =уйидаги щу=у=ларга эга:

•акциядорлик Жамияти номидан ишончномасиз иш олиб бориш, унинг манфаатларини бош=а  ташкилот ва корхоналар билан муносабатларда химоя =илиш;

•Устав ва бош=а щужжатларда кырсатилган ми=дорда акциядорлик Жамияти мулки ва пул мабла\лари билан ызаро муомалада фойдаланиш;

•шартнома ва битимлар, шунигдек мехнат шартномаларини тузиш;

•ишончномалар бериш;

•банкларда щисоб ва бош=а ра=амларини очиш;

•унга тобе былган ходимлар учун мажбурий былган буйру= ва  фармойишлар бериш;

•ишчи-ходимлар штатини тасди=лаш ва унинг тылдирилишини  таъминлаш.

9.5. Бош=арув раиси мажбуриятлари:

•Жамият фаолиятининг кундалик ращбарлигини, унинг самарадорлиги ва тур\унлигини

таъминлаган щолда ызига берилган ваколатлар доирасида олиб бориш, Жамият умумий йи\илиши ва Кузатув кенгаши мутла= ваколатларига  тегишли масалалар бундан мустасно;

•акциядорлар умумий йи\илиши ва Жамият Кузатув кенгаши =арорларни бажарилишини

ташкил этиш;

•Жамиятни ривожлантириш режаларини ва бизнес-режасини тузиш ва ташкил этишга

рахбарлик =илиш  ва унинг бажарилишини назоратга олиш;

•Жамият фаолиятида =онунчилик талабларини бажарилишини таъминлаш;

•Жамият бухгалтерия щисоботини ташкил этиш, унинг тегишли холатини ва

ишончлилигини,  йиллик щисобот ва бош=а щисоботларни ыз ва=тида тегишли органларга, шунингдек Жамият фаолияти быйича щисоботни акциядорларга, кредиторлар ва бош=а ахборот олувчиларга ыз ва=тида та=дим этилиши таъминлаш;

•Жамият молиявий-щыжалик фаолияти ха=идаги щужжатларни  Жамият Кузатув

кенгаши,тафтиш комиссияси ёки аудитор талабига биноан та=дим этиш;

•Давлат статистик щисоботини тегишли ташкилотларга ыз ва=тида ва тыли= та=дим

этилишини таъминлаш;

•Жамият учун  тижорат сирлари былган ахборотларни са=лаш, агар ушбу ахборот

учинчи шахсларга бериш вазифаси топширилган былмаса. Жамият тижорат сирлари =аторига кирувчи ахборотлар рыйхати Кузатув кенгаши томонидан белгиланади;

•Жамият ишчи-ходимлари тамонидан хизмат ва тижорат сирларига  тегишли

ахборотларни са=ланишини таъминлаш;

•Жамиятни мутахассис кадрлар билан таъминлаш, ишчиларнинг билимларидан,

мутахассислик тажрибаларидан ва =обилиятларидан самарали фойдаланиш быйича чоралар кыриш;

•хизмат тартибни са=лаш;

•Жамият ишчи-ходимлари ижтимоий таъминот гаровлари ва мехнат  мущофазасини

таъминлаш;

•Жамоат мажлисларида ижроия орган вакиллари =атнашишини таъминлаш. Жамоат

шартномалари ва келишувлари тузилишида иш билан таъминловчи сифатида =атнашиш. Жамоат шартномалари быйича мажбуриятларни бажариш;

•акциядорлар умумий йи\илиши ва Кузатув кенгашига ыз ваколатига  тегишли масалалар

быйича маърузани кырсатилган  муддатда та=дим этиш;

•акциядорларнинг амалдаги =онун асосан ахборотларни олиш, акциядорлар умумий

йи\илишида =атнашиш, дивидендларини щисоблашва тыланиш ху=у=ларини  таъминлаш;

•ички щужжатлар, амалдаги =онунчилик ва бош=а норматив актларга  амал =илиш.

9.6. Жамиятнинг  бош=арув аъзоларининг щу=у=лари ва мажбуриятлари «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг щу=у=ларини щимоя =илиш ты\рисида»ги+онун, бош=а =онун щужжатлари, жамият устави томонидан щамда уларнинг щар бири жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал =илиш муддатини узайтириш (шартномани =айта тузиш ёки уни тугатиш (бекор =илиш) мумкинлиги тў\рисида щар йили =арор =абул =илинади.

9.7. Жамият номидан шартномани кузатув кенгашининг раиси ёки Кузатув кенгаши ваколат берган шахс имзолайди. Жамиятнинг бош=арув ращбари билан тузиладиган шартномада уларнинг акциядорлик жамияти фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари щамда акциядорларнинг умумий йи\илиши ва кузатув кенгаши олдида жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш =андай бораётганлиги юзасидан берадиган щисоботлари даврийлиги назарда тутилиши лозим.

9.8. Бош=арув мажлисида баённома юритилади. Бош=арув мажлисининг баённомаси кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига уларнинг талабига кўра берилади.

9.9. Жамиятнинг бош=арувмажлисларини ўтказишни жамиятнинг бош=арув рахбари  вазифасини бажараётган шахс ташкил этади, у жамият номидан барча щужжатларни щамда бош=арув мажлиси баённомаларини имзолайди, бош=арув ўз ваколатлари доирасида =абул =илган =арорларга мувофи= ишончномасиз жамият номидан иш юритади.

9.10. Жамиятнинг бош=арув аъзоларига тўланадиган мещнат ща=и ва бош=а ща=лар ми=дори хизматларига ща= тўлаш шартлари жамият фаолиятининг самарадорлигига тў\ридан-тў\ри бо\ли= бўлиб, шартномада белгиланиши керак.

9.11. Жамиятнинг бош=арув раиси вазифасини щамда бош=а ташкилотларнинг бош=арув органларидаги лавозимларни ўриндошлик йўли билан бир шахснинг эгаллашига кузатув кенгаши розилиги билангина йўл =ўйилади.

9.12. Акциядорлар умумий йи\илиши жамиятнинг бош=аруви аъзолари билан тузилган шартномани улар шартнома шартларини бузган та=дирда бекор =илишга ща=лидир.

9.13. Кузатув кенгаши жамиятнинг бош=арув рахбари  билан тузилган шартномани, агар шартнома тузишда улар жамият уставини =ўпол тарзда бузишга йўл =ўйган бўлса ёки уларнинг щаракатлари (щаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор =илиш) щу=у=ига эга.

9.14. Агар жамиятнинг ижроия органини тузиш акциядорлар умумий йи\илишининг мутла= ваколатларига киритилган бўлса, ижроия органининг ваколатларини тугатиш тў\рисида =арор =абул =илган Кузатув кенгаши бош=арув ращбарининг вазифасини ва=тинча бажарувчи шахсни тайинлаш тў\рисида =арор =абул =илади, шунингдек ижроия органи тў\рисидаги масалани щал этиш учун акциядорларнинг навбатдан таш=ари умумий йи\илишини ча=иради.

9.15. Жамият Кузатув кенгашининг аъзолари,  бош=арув аъзолари ўз щу=у=ларини амалга оширишда ва ўз бурчларини бажаришда жамият манфаатларини кўзлаб иш тутишлари лозим.

9.16. Жамият Бош=аруви  мазкур Устав ва акциядорлар умумий йи\илиши томонидан тасди=ланган «Ижроия органи тў\рисида»ги Низом асосида иш олиб боради.

 X. ЖАМИЯТНИНГ ТАФТИШ КОМИССИЯСИ

 

10.1. Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини назорат =илиш учун Жамият уставига мувофи= акциядорларнинг умумий йи\илиши томонидан бир йил муддатга тафтиш комиссияси сайланади.Жамият тафтиш комиссияси 3 кишидан иборат.Айни бир шахс Жамиятнинг тафтиш комиссияси таркибига кетма-кет уч мартадан орти= сайланиши мумкин эмас.

10.2. Жамият тафтиш комиссиясининг ваколатлари :

• Жамиятининг молиявий щужжатларини, мол-мулкни инвентарлаш бўйича тафтиш комиссиясининг хулосасини текшириш, кўрсатилган щужжатларни бирламчи бухгалтерия щисоби маълумотлари билан та==ослаш;

• Жамият номидан тузилган шартномалар, амалга оширилган битимлар, контрагентлар билан щисоб-китобларнинг =онун щужжатларига мувофи=лигини текшириш;

• юритилаётган бухгалтерия ва статистика щисобини мавжуд меъёрий =оидаларга мувофи=лигини тащлил =илиш;

• молиявий-хўжалик, ишлаб чи=ариш фаолиятида белгиланган меъёрий кўрсаткичлар, =оидалар ва щоказоларга риоя =илинишини текшириш;

• Жамиятининг молиявий щолатини, унинг тўловга =обиллигини, активларнинг ликвидлигини, ўзининг ва =арз мабла\лари нисбатини тащлил =илиш;

• корхонанинг и=тисодий щолатини яхшилаш, резервларини яхшилаш ва Жамият бош=ариш органлари учун тавсиялар ишлаб чи=иш;

• мащсулот ва хизматлар етказиб берувчилар томонидан бюджетга тўловлар, облигациялар бўйича дивидендлар, фоизлар щисобланиши щамда тўланиши, бош=а мажбуриятлар узилишини ўз ва=тида ва тў\ри амалга оширилаётганини текшириш;

• соли= инспекцияси, статистика органлари, давлат бош=арув органлари учун Жамият баланслари, щисобот щужжатлари тў\ри тузилганлигини текшириш;

• Жамият бош=арув раиси томонидан =абул =илинган =арорларнинг тў\рилигини, уларнинг Жамият Уставига, Жамият Бош=аруви тў\рисидаги Низомга ва акциядорлар Умумий йи\илиши =арорларига мувофи=лигини текшириш;

• акциядорлар Умумий йи\илишлари =арорларини тащлил этиш, Ўзбекистон Республикаси =онунлари ва бош=а меъёрий щужжатларидан тафовут =илган та=дирда уларни ўзгартириш бўйича таклифлар киритиш.

10.3. Жамият тафтиш комиссиясининг талабига биноан Жамиятнинг Бош=арув органларидаги мансабдор шахслар молия-хўжалик фаолияти тў\рисидаги щужжатларни тафтиш комиссиясига такдим этишлари шарт.

10.4. Жамиятнинг тафтиш комиссияси амалдаги =онунчиликка мувофи= акциядорларнинг навбатдан таш=ари умумий йи\илиши ча=ирилишини талаб =илишга ща=ли.

10.5. Жамият тафтиш комиссиясининг аъзолари бир ва=тнинг ўзида Жамият Кузатув кенгашининг аъзоси бўлишлари, шунингдек Жамиятнинг бош=арув органларида бош=а лавозимларни эгаллашлари мумкин эмас.

10.6. Жамият тафтиш комиссияси фаолиятининг тартиби акциядорлар умумий йи\илиши томонидан тасди=ланадиган «Жамият тафтиш комиссияси тў\рисида»ги Низомда белгилаб =ўйилади.

 

ХI. ЯКУНИЙ +ОИДАЛАР

 

11.1. Устав бўйича келиб чи=адиган барча низо ва келишмовчиликлар акциядорларнинг ўзаро келишуви йўли билан амалдаги =онун щужжатлари ва ушбу Уставга асосан щал =илинади.

11.2. Низо ва келишмовчиликларни музокаралар йўли билан щал =илиш имконияти бўлмаган та=дирда улар тегишли равишда суд ор=али щал =илинади.

11.3. Мазкур Устав Ўзбекистон Республикасининг =онун щужжатларида белгиланган тартибда давлат рўйхатига олинган ва=тдан бошлаб кучга киради.

 


Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/profkur/domains/chinabod.uz/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/profkur/domains/chinabod.uz/public_html/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286